Regulamin Studia

 1. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do pierwszych zajęć zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu studia jogi PAULINA WEJKUĆ YOGA oraz do przestrzegania go.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za szkody/straty wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzegania regulaminu.

3. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia(wypadki) będące wynikiem stanu zdrowia uczestnika, niestosowania się do regulaminu, instrukcji oraz zaleceń i wskazówek pracowników studia.

4. Udział w zajęciach odbywa się po nabyciu karnetu.

5. Każdy karnet ma określoną datę ważności.

6. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do roszczeń o zwrot poniesionych kosztów lub przedłużenie ważności karnetu.

7. Płatności można dokonać gotówkowo lub przelewem na konto nr 85 8367 0000 0023 2690 1002 0101.

8. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do poinformowania

prowadzącego zajęcia o swoim stanie zdrowia, zwłaszcza o kontuzjach, ciąży, menstruacji oraz przebytych w niedalekim czasie zabiegach. Prowadzący zajęcia może nie dopuścić do udziału w zajęciach uczestnika jeżeli uzna zasadność takiej decyzji.

9. Rezerwacja i odwoływanie zajęć odbywa się poprzez zakładkę STREFA KLIENTA (www.paulinawejkucyoga.pl/strefakllienta) lub aplikację FITSSEY, którą można pobrać na smarfton.

10. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadku, gdy na 1 h przed rozpoczęciem zajęć nie będzie zapisów na dane zajęcia lub będzie zapisanych mniej niż 2 uczestników.

11. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do odwoływania obecności na zajęciach na min. 6 h przed rozpoczęciem zajęć. Nie zgłoszenie we wskazanym czasie nieobecności w zajęciach skutkuje wykorzystaniem wejścia z karnetu.

12. Studio zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku.

13. Uczestnik zajęć bierze odpowiedzialność za wszelkie materialne rzeczy, które wniósł na teren studia i jego obejście.

14. Uczestniczenie w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.

15. Uczestnik zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia w dobrym stanie zdrowia oraz do przestrzegania higieny osobistej.

16. W sprawach nieuregulowanych regulaminem decydują zapisy kodeksu prawa cywilnego.

17. Niniejszy regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 k.c. Korzystanie z usług studia jogi oznacza akceptację zapisów regulaminu studia.